0649 897 981 

        Probleem met de overheid?

contact

tarieven

voorwaarden

over Ratio Recht

publicaties

 

 

 

Over Ratio Recht

Ratio Recht  is het adviesbureau van mr. dr. Caroline Raat.  Dit bureau is gespecialiseerd in bestuursrechtelijke en bestuurskundige aangelegenheden, d.w.z. alle kwesties die betrekking hebben op de overheid, waaronder: 

Bestuursrecht - advies over de Algemene wet bestuursrecht, gemeenterecht, Staatsrecht, bijzondere wetten, openbare orde, ambtenarenrecht, sociaal recht etc.

Integriteitskwesties - onderzoeken van machtsmisbruik door bestuurders en ambtenaren.

Klokkenluiden - aankaarten van misstanden volgens de klokkenluidersregeling of de gedragscode van de overheidsorganisatie waar u werkt; bemiddelen en procederen bij een arbeidsconflict als gevolg van klokkenluiden; helpen met het openbaar maken van een misstand.

Openbaarheid van Bestuur - "WOB"-verzoeken; bemiddelen en procederen bij weigering; onderzoeken van het verkregen materiaal en eventuele publicatie.

Klachten - volgens de Algemene wet bestuursrecht - opstellen van een klacht over onbehoorlijk gedrag van een overheidsinstantie of een ambtenaar en vertegenwoordigen of ondersteunen bij hoorzittingen.

Onafhankelijke deskundigenrapporten - over alle aangelegenheden die Ratio Recht behandelt. Denk aan een onderzoeksrapport over een ontslagzaak of een Bibobkwestie.

Mocht uw hulpvraag niet tot de eigen expertise behoren, dan meldt Ratio Recht u dat onmiddellijk. 

Ratio Recht is gevestigd in Amersfoort. Het is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer: 28112155.  

     Neem contact op