Het grootmoedigheidsbeginsel

Dit blog is de aanzet voor een artikel, waarin literatuurverwijzingen zullen staan. Die laat ik voor de leesbaarheid achterwege. Grootmoedigheid: het is een ouderwets aandoend woord voor een tijdloze deugd. Volgens Van Dale betekent grootmoedig: edelmoedig, onzelfzuchtig. Etymologisch is het begrip verwant met edelmoedig, nobel, ridderlijk, ruimhartig, menslievend, mededogen, rechtvaardig, …

De ‘lastige-mensenaanpak’: schending van het benadelingsverbod

De ‘lastige-mensenaanpak’ als schending van het benadelingsverbod Op 1 mei 2019 maakte het Huis voor Klokkenluiders zijn eerste twee onderzoeksrapporten openbaar. Beide gingen over de vraag of de melder was benadeeld door zijn werkgever als gevolg van de melding. De bespreking van de juridische implicaties van de keuze om een …